[50822] – MVEC Immunisation Skills Workshop: Friday 25th November 2022